Xuất bản thông tin

null Giới thiệu Video clip giao lưu gương điển hình tiên tiến Quý III/2022

chi-tiet-bai-viet Tin hoạt động

Giới thiệu Video clip giao lưu gương điển hình tiên tiến Quý III/2022

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu, giao lưu và nhân rộng gương điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa cộng đồng, xã hội thông qua phong trào thi đua theo yêu cầu của Sở Nội vụ tại Công văn số 2423/SNV-TĐKT  ngày 10 tháng 10 năm 2022 về việc giới thiệu Video clip giao lưu gương điển hình tiên tiến Quý III/2022.

Đề nghị cán bộ, viên chức và người lao động xem và đặt câu hỏi giao lưu với gương điển hình tiên tiến.

(Thời gian gửi câu hỏi giao lưu về Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Hội đồng TĐ-KT Tỉnh đến hết ngày 20/10/2022, để Ban Biên tập trả lời thông qua các gương điển hình tiên tiến).

Video clip và phụ lục kèm theo tại địa chỉ dưới đây:

1. https://hdtdkt.dongthap.gov.vn, mục điển hình tiên tiến.

2. Phụ lục tóm tắt thành tích cá nhân điển hình tiên tiến quý III, năm 2022 lĩnh vực "Giáo dục - Đào tạo"

Nguồn: PGĐ - Bùi Tân Cương

TIN HOẠT ĐỘNG