Xuất bản thông tin

null Kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

chi-tiet-bai-viet Thông tin khác

Kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều ngày 19/10, Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã báo cáo danh sách đại biểu có mặt dự Đại hội gồm 349 đại biểu. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khoá X chuẩn bị danh sách nhân sự bầu cấp ủy khoá XI gồm 58 đồng chí để bầu lấy 50 đồng chí tại đại hội. Kết quả có 50 đồng chí đã trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới.

 

 

 

 

Danh sách nhân sự trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Xếp theo thứ tự A, B, C).

Nguồn: http://www.baodongthap.vn/chinh-tri/ket-qua-bau-ban-chap-hanh-dang-bo-tinh-dong-thap-khoa-xi-nhiem-ky-2020-2025-93881.aspx

HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN