Xuất bản thông tin

null Huy Động Vốn Cho Ngân Sách Tỉnh

Hoạt động Lĩnh vực hoạt động

Huy Động Vốn Cho Ngân Sách Tỉnh

Uỷ ban nhân dân tỉnh chưa giao Quỹ Đầu tư phát triển thực hiện hoạt động này.

HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN