Xuất bản thông tin

null Nhận Ủy Thác Và Ủy Thác

chi-tiet-bai-viet Lĩnh vực hoạt động

Nhận Ủy Thác Và Ủy Thác

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Tháp nhận uỷ thác 03 nguồn vốn khác, gồm:

1. Quỹ Phát triển đất tỉnh: 500 tỷ đồng.

2. Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã: 40 tỷ đồng.

3. Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh: 100 tỷ đồng.

TIN HOẠT ĐỘNG

HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN