Xuất bản thông tin

null Nhận Ủy Thác Và Ủy Thác

Hoạt động Lĩnh vực hoạt động

Nhận Ủy Thác Và Ủy Thác

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Tháp nhận uỷ thác 03 nguồn vốn khác, gồm:

1. Quỹ Phát triển đất tỉnh: 500 tỷ đồng.

2. Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã: 40 tỷ đồng.

3. Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh: 100 tỷ đồng.

TIN HOẠT ĐỘNG

HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN