Xuất bản thông tin

null Đảng Viên Qũy Đầu Tư Phát Triển Tỉnh Đồng Tháp

chi-tiet-bai-viet Đảng - Công đoàn

Đảng Viên Qũy Đầu Tư Phát Triển Tỉnh Đồng Tháp

Danh sách đảng viên

TT

Họ Tên

Vào Đảng ngày

Chính thức ngày

Chức vụ

Đảng, C.Đoàn

Chính quyền

1

Bùi Thanh Song

07/1/2002

7/1/2003

Bí Thư Chi ủy

2

Trần Nhựt Quang

18/12/2003

18/12/2004

CT. Công đoàn

PGĐ

3

Bùi Tân Cương

20/02/2002

20/02/2003

Phó Bí thư Chi ủy

PGĐ

4

Nguyễn Văn Tôi

25-06-2007

25-06-2008

PCT. Công đoàn

TP.KHTH

5

Thái Việt Phong

10/03/2000

10/03/2001

ĐV

PP.KHTH

6

Phạm Đình Huy

19/12/2017

19/12/2018

ĐV. Trưởng ban TTND

NV.KHTH

7

Phan Nam Trung

07/5/2009

07/5/2010

ĐV

PP.HCNS

8

Nguyễn Thị Phương Thuý

15/12/2009

15/12/2010

ĐV. Trưởng ban NC

PP.HCNS

9

Nguyễn Hải Nam

11/01/2005

11/01/2006

ĐV

NV.HCNS

10

Trần Thị Điền Lam

22/3/2008

22/3/2009

Chi Ủy viên

TP.UT

11

Nguyễn Thị Thảo

05/7/2007

05/7/2008

ĐV

PP.UT

12

Lê Thị Diễm

28/11/2019

ĐV

NV.UT

13

Đào Duy Tùng

16/10/2018

16/10/2019

ĐV

TP.TCKT

14

Nguyễn Thị Mỹ Anh

09/12/2009

09/12/2010

ĐV

NV.TDĐT

15

Nguyễn Duy Khánh

17/8/2018

17/8/2019

ĐV

PP.TDĐT

16

Phạm Thị Tú Trinh

28/11/2019

ĐV

NV.TDĐT

17

Nguyễn Thị Hồng Ngân

06/12/2019

ĐV

NV.TCKT

18

Lê Thị Mỹ Trang

24-11-2020

ĐV

PP.TCKT

19

Lê Thanh Phong

18-12-2020

ĐV

TP.TDĐT

TIN HOẠT ĐỘNG

HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN