Xuất bản thông tin

null Ban Giám Đốc Quỹ

Trang chủ Liên hệ

Ban Giám Đốc Quỹ

TT

Họ tên

Chức vụ

Di động

Email

1

Bùi Thanh Song

Giám đốc

0976.068.162

songbtstc@gmail.com

2

Trần Nhựt Quang

Phó Giám đốc

0903.040.919

nhutquangdt@gmail.com

3

Bùi Tân Cương

Phó Giám đốc

0987.580.535

buitancuong3744@gmail.com

 

(Từ trái qua: PGĐ. Trần Nhựt Quang; GĐ. Bùi Thanh Song; PGĐ. Bùi Tân Cương)

TIN HOẠT ĐỘNG

HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN