Xuất bản thông tin

null Tuyên truyền phục vụ công tác bầu cử

chi-tiet-bai-viet Thông tin khác

Tuyên truyền phục vụ công tác bầu cử

Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, ngày 24/02, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử này.

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, đề nghị Báo Đồng Tháp và các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử nhiệm kỳ 2021 – 2026 trong phạm vi hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình theo định hướng, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Sở Thông tin và Truyền thông.

Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, các hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử nhiệm kỳ 2021 – 2026 trong đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân; phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trong thực hiện các nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố căn cứ nội dung Công văn này, điều kiện thực tế của địa phương, hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông và định hướng của Huyện uỷ, Thành uỷ chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại địa phương; tích cực tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp trên địa bàn tạo điều kiện thuận lợi để người lao động đang làm việc, công tác tại doanh nghiệp được thực hiện đầy đủ các quyền bầu của theo quy định của pháp luật.

Các sở, ngành tỉnh, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, các cơ quan thuộc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tổ chức thông tin, tuyền truyền về bầu cử trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, lực lượng vũ trang theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông; tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, lực lượng vũ trang thực hiện đầy đủ các quyền về bầu cử theo quy định.

Nguồn: 133/UBND-TCD-NC

Văn Khương: CTTĐT Đồng Tháp

HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN