Xuất bản thông tin

null Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người

chi-tiet-bai-viet Tin hoạt động

Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người

Đó là chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh đối với các sở, ngành, địa phương vào ngày 15/12.

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; thực hiện có hiệu quả các Đề án được giao trong Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030, lồng ghép các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người với nội dung, nhiệm vụ của Đề án, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, tạo môi trường ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, gắn với công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm; giải quyết kịp thời, triệt để khiếu nại, tố cáo, không để phức tạp kéo dài, phát sinh thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự; thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở, tập trung giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân; tổ chức lồng ghép các hoạt động văn hóa với xây dựng nông thôn mới, các quy ước tại cộng đồng dân cư; xây dựng đời sống văn hóa ở cơ quan, đơn vị, trường học và khu dân cư, nhằm hạn chế và loại bỏ nguyên nhân, điều kiện của tội phạm giết người.

Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các ngành, địa phương trong phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm giết người nói riêng, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu ở những nơi không làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, thi hành án dân sự, giải quyết mâu thuẫn, hòa giải ở cơ sở để xảy ra tội phạm giết người.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì triển khai các nội dung liên quan để bảo đảm an toàn thông tin trên mạng, kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn, hạn chế tối đa thông tin xấu, độc, các loại hình văn hóa phẩm đồi trụy, cổ súy cho hành vi côn đồ, bạo lực, sai lệch chuẩn mực xã hội; chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, hậu quả, hệ lụy của tội phạm đối với gia đình, xã hội; hướng dẫn kỹ năng nhận diện, xử lý đối với các tình huống bạo lực, tiềm ẩn bạo lực để người dân nâng cao cảnh giác, có biện pháp phòng ngừa.

Nguồn: 624/UBND-TCD-NC

HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN