Xuất bản thông tin

null BAN KIỂM SOÁT QUỸ - CẬP NHẬT NGÀY 13-01-2022

Liên hệ Liên hệ

BAN KIỂM SOÁT QUỸ - CẬP NHẬT NGÀY 13-01-2022

BAN KIỂM SOÁT QUỸ

TT

Họ tên

Chức vụ

Di động

Email

1

Nguyễn Thị Diện (TP.TCDN-STC)

Trưởng ban

0919.660.115

dienstc69@gmail.com

2

Nguyễn Minh Tuấn  (PPTH-VPUBND)

Thành viên

0986.558.840

minhtuanstcdth@gmail.com

3

Nguyễn Văn Giàu (PP.SKHĐT)

Thành viên

0916.967.248

giauhtdt@yahoo.com

TIN HOẠT ĐỘNG

HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN