Xuất bản thông tin

null Đầu Tư Trực Tiếp

Hoạt động Lĩnh vực hoạt động

Đầu Tư Trực Tiếp

I. ĐỐI TƯỢNG ĐẦU TƯ

Đối tượng đầu tư trực tiếp là các dự án đầu tư thuộc danh mục các lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của địa phương, giai đoạn từ năm 2016-2020 ban hành theo Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 12/01/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, bao gồm:

1. Kết cấu hạ tầng giao thông, năng lượng, môi trường.

2. Công nghiệp, công nghiệp phụ trợ.

3. Nông, lâm, ngư nghiệp và phát triển nông thôn.

4. Xã hội hoá hạ tầng xã hội.

5. Lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế  -  xã hội khác và đầu tư mở rộng, phát triển sản xuất của doanh nghiệp tại địa phương.

II. ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ

1. Dự án đầu tư đã được quyết định đầu tư theo quy định của pháp luật.

2. Dự án đầu tư có hiệu quả, có khả năng thu hồi vốn trực tiếp.

III. PHƯƠNG THỨC ĐẦU TƯ

1. Quỹ có thể thực hiện đầu tư với tư cách là chủ đầu tư hoặc tham gia góp vốn với các tổ chức khác để đầu tư.

2. Quỹ có thể trực tiếp quản lý dự án đầu tư hoặc thuê các tổ chức chuyên môn quản lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

IV. HÌNH THỨC ĐẦU TƯ

Tuỳ từng điều kiện cụ thể, Quỹ lựa chọn các hình thức đầu tư sau đây:

1. Đầu tư theo các hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC), hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT), hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh (BTO), hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) và các hình thức đầu tư trực tiếp khác theo quy định của pháp luật đầu tư.

2. Tìm kiếm dự án, thực hiện các công việc chuẩn bị đầu tư sau đó thực hiện đầu tư, hoặc chuyển nhượng lại dự án cho chủ đầu tư khác thực hiện đầu tư.

TIN HOẠT ĐỘNG

HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN