Xuất bản thông tin

null Phòng Tín Dụng - Đầu Tư

Liên hệ Liên hệ

Phòng Tín Dụng - Đầu Tư

TT

Họ tên

Chức vụ

Di động

Email

1

Lê Thanh Phong

Trưởng phòng

0918.685.669

phonglt0103@gmail.com

2

Nguyễn Duy Khánh

Phó phòng

0939.058.292

khanhkddt@gmail.com

3

Nguyễn Thị Mỹ Anh

Nhân viên

0985.850.077

ngtmyanh1977@gmail.com

4

Phạm Thi Tú Trinh

Nhân viên

0905.165.061

trinhptt83@gmail.com

5

Ngô Trần Anh Nguyên

Nhân viên

0917.808.089

ngotrananhnguyen@gmail.com

6

Lê Thị Phương Thảo

Nhân viên

0986.771.728

nguyenthithaoqdtpt@gmail.com

 

 

TIN HOẠT ĐỘNG

HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN