Xuất bản thông tin

null Ban Kiểm Soát Quỹ

chi-tiet-bai-viet Liên hệ

Ban Kiểm Soát Quỹ

TT

Họ tên

Chức vụ

Di động

Email

1

Đoàn Đức Duy (PPNST.STC)

Trưởng ban

0919.155.677

duydoandth@gmail.com

2

Ngô Thị Ngọc Sương (TPKTN-VP.UBND)

Thành viên

0909.222.657

ntnsuong@dongthap.gov.vn

3

Nguyễn Văn Giàu (PP.SKHĐT)

Thành viên

0916.967.248

giauhtdt@yahoo.com

TIN HOẠT ĐỘNG

HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN