Xuất bản thông tin

null Hội Đồng Quản Lý Quỹ

Liên hệ Liên hệ

Hội Đồng Quản Lý Quỹ

Hội đồng quản lý Quỹ gồm các thành viên trong doanh sách dưới đây:

TT

Họ tên

Chức vụ

Di động

Email

HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ

1

Phạm Thiện Nghĩa

Chủ tịch

0913.794.734

phamnghiaub@gmail.com

2

Bùi Thanh Song

Phó Chủ tịch

0976.068.162

songbtstc@gmail.com

3

Ngô Hồng Chiều (GĐ.STC)

Phó Chủ tịch

0913.967.957

chieunhstc@dongthap.gov.vn

4

Trương Hoà Châu (GĐ.SKH.ĐT)

Thành viên

0913.972.169

thchau@dongthap.gov.vn

5

Nguyễn Văn Quế (GĐ.NHNN)

Thành Viên

02773.852.194

que.nguyenvan@sbv.gov.vn

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG

1

Nguyễn Hoàng Sĩ

CVVP.UBNDT

0983.979.916

nguyenhoangsi@gmail.com

 

Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ

TIN HOẠT ĐỘNG

HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN