Xuất bản thông tin

null Hội Đồng Quản Lý Quỹ

chi-tiet-bai-viet Liên hệ

Hội Đồng Quản Lý Quỹ

Hội đồng quản lý Quỹ gồm các thành viên trong doanh sách dưới đây:

TT

Họ tên

Chức vụ

Di động

Email

HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ

1

Phạm Thiện Nghĩa

Chủ tịch

0913.794.734

phamnghiaub@gmail.com

2

Bùi Thanh Song

Phó Chủ tịch

0976.068.162

songbtstc@gmail.com

3

Ngô Hồng Chiều (GĐ.STC)

Phó Chủ tịch

0913.967.957

chieunhstc@dongthap.gov.vn

4

Trương Hoà Châu (GĐ.SKH.ĐT)

Thành viên

0913.972.169

thchau@dongthap.gov.vn

5

Nguyễn Văn Quế (GĐ.NHNN)

Thành Viên

02773.852.194

que.nguyenvan@sbv.gov.vn

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG

1

Nguyễn Hoàng Sĩ

CVVP.UBNDT

0983.979.916

nguyenhoangsi@gmail.com

 

Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ

HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN