Xuất bản thông tin

null HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022

Trang chủ Đảng - Công đoàn

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022

Chiều ngày 25-3-2022, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh tổ chức Hội nghị người lao động năm 2022. Hội nghị có mặt 24/31 người lao động tham dự. Đoàn chủ tịch Hội nghị gồm có: ông Bùi Thanh Song - Giám đốc Qũy; ông Trần Nhựt Quang - Phó Giám đốc Quỹ và ông Bùi Tân Cương - Phó Giám đốc Quỹ.

Hội nghị đã thảo luận, thống nhất thông qua các báo cáo: Báo cáo đánh giá hoạt động năm 2021 và Phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo đánh giá hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động Công đoàn năm 2022; Báo cáo tình hình thu - chi tài chính của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh năm 2021 và xem xét thông qua nhiều tài liệu khác, gồm: Báo cáo tình hình thu - chi tài chính công đoàn; Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị NLĐ năm 2021; Báo cáo Quy chế dân chủ cơ sở; Báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân. Hội nghị thông qua báo cáo phong trào thi đua và công bố các Quyết định khen thưởng năm 2021, Phát động phong trào thi đua năm 2022, ký kết giao ước thi đua giữa Công đoàn và Chính quyền. Thông qua Nghị quyết Hội nghị NLĐ năm 2022.

Nguồn: QĐTPT

TIN HOẠT ĐỘNG

HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN