.::Trang Thông Tin Điện Tử Quỹ Đầu Tư Phát Triển Tỉnh Đồng Tháp::.
Nội dung chi tiết

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động ban hành kèm theo Quyết định số 622/QĐ-UBND-HC ngày 13/6/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, bộ máy của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Tháp, bao gồm: Hội đồng quản lý, Ban kiểm soát và bộ máy điều hành (Ban Giám đốc, các phòng nghiệp vụ). 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY

 


I. HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ

1. Ông Phạm Thiện Nghĩa - Phó Chủ tịch UBND Tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Quản lý.

2. Ông Bùi Thanh Song - Giám đốc Quỹ, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Quản lý.

3. Ông Ngô Hồng Chiều - Giám đốc Sở Tài chính, Phó chủ tịch Hội đồng Quản lý.

4. Ông Trương Hòa Châu - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Uỷ viên.

5. Ông Nguyễn Văn Quế - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Tháp, Uỷ viên.

 II. BAN GIÁM ĐỐC QUỸ

III. BAN KIỂM SOÁT QUỸ

1. Ông Trần Văn Phú - Trưởng ban.

2. Ông Nguyễn Văn Giàu - Thành viên

3. Bà Ngô Thị Ngọc Sương - Thành viên.

IV. CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ

1. Phòng Hành chính - Nhân sự

- Điện thoại: 02773.871.313

- Fax: 02773.877.446

2. Phòng Tài chính - Kế toán

- Điện thoại: 02773.877.445

- Fax: 02773.877.446

3. Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

- Điện thoại: 02773.876.994

4. Phòng Tín dụng -  Đầu tư

- Điện thoại: 02773.876.849.

5. Phòng Uỷ thác

- Điện thoại: 02773.839010.
Gửi ý kiến:
Tiêu đề*
Nội dung*
Upload FileNhap file  Xoa file 
Họ tên*
Địa chỉ*
Địa chỉ Email

Ý kiến bạn đọc: