.::Trang Thông Tin Điện Tử Quỹ Đầu Tư Phát Triển Tỉnh Đồng Tháp::.
Nội dung chi tiết
Quá trình hình thành

Quỹ Đầu tư phát triển Đồng Tháp được thành lập và hoạt động từ năm 2000 theo Quyết định số 119/QĐ-UB-TL ngày 06 tháng 12 năm 2000 của UBND tỉnh Đồng Tháp, là một trong 05 Quỹ được Bộ Tài chính cho thực hiện thí điểm trên toàn quốc. Quỹ hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, tự chủ về tài chính, bảo toàn và phát triển vốn.

Một vài mốc lịch sử quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Tháp:

* Từ khi thành lập tháng 12/2000 đến tháng 6/2010: Quỹ chưa thành lập được bộ máy tổ chức. Chi nhánh Quỹ Hỗ trợ phát triển Đồng Tháp thực hiện kiêm nhiệm điều hành hoạt động Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh.

* Từ sau tháng 6/2010, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh tách ra hoạt động độc lập và từng bước ổn định bộ máy tổ chức, triển khai các hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ ban hành kèm theo Quyết định số 1071/QĐ-UBND-HC ngày 01/10/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

* Tính đến nay, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, thay thế 02 lần: Quyết định 886/QĐ-UBND-HC ngày 11 tháng 9 năm 2014 và Quyết định 622/QĐ-UBND-HC ngày 13 tháng 6 năm 2017.

THÔNG TIN VỀ QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Tên giao dịch: Quỹ Đầu tư phát triển Đồng Tháp.

Tên giao dịch quốc tế: Dong Thap Development Investment Fund (DDIF).

Trụ sở: Số 12-14 Hùng Vương, phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Điện thoại: 02773.871.313

- Fax : 02773.877.446

Websitewww.qdtpt.dongthap.gov.vn
Gửi ý kiến:
Tiêu đề*
Nội dung*
Upload FileNhap file  Xoa file 
Họ tên*
Địa chỉ*
Địa chỉ Email

Ý kiến bạn đọc:  
 <<   <   1   >   >>