.::Trang Thông Tin Điện Tử Quỹ Đầu Tư Phát Triển Tỉnh Đồng Tháp::.
Nội dung chi tiết

Quỹ Đầu tư phát triển Đồng Tháp là một tổ chức tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, tự chủ về tài chính, bảo toàn và phát triển vốn. Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Tháp thực hiện các hoạt động chủ yếu sau đây:

1. Hoạt động huy động vốn.

2. Hoạt động đầu tư trực tiếp.

3. Hoạt động cho vay.

4. Hoạt động góp vốn thành lập doanh nghiệp.

5. Hoạt động ủy thác và nhận ủy thác.

6. Hoạt động huy động vốn cho ngân sách tỉnh.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp giao.

BAN GIÁM ĐỐC QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH

 

THÔNG TIN VỀ QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH:

Tên giao dịch: Quỹ Đầu tư phát triển Đồng Tháp

Tên giao dịch quốc tế: Dong Thap Development Investment Fund (DDIF)

Trụ sở: Số 12-14 Hùng Vương, phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 02773.871.313

- Fax : 02773.877.446

Websitewww.qdtpt.dongthap.gov.vn

             

     CÁN BỘ, NHÂN VIÊN PHÒNG HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ

CÁN BỘ, NHÂN VIÊN PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

CÁN BỘ, NHÂN VIÊN PHÒNG KẾ HOẠCH - TỔNG HỢP

CÁN BỘ, NHÂN VIÊN PHÒNG TÍN DỤNG - ĐẦU TƯ

CÁN BỘ, NHÂN VIÊN PHÒNG UỶ THÁC
Gửi ý kiến:
Tiêu đề*
Nội dung*
Upload FileNhap file  Xoa file 
Họ tên*
Địa chỉ*
Địa chỉ Email

Ý kiến bạn đọc: