.::Trang Thông Tin Điện Tử Quỹ Đầu Tư Phát Triển Tỉnh Đồng Tháp::.
Nội dung chi tiết

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động ban hành kèm theo Quyết định số 622/QĐ-UBND-HC ngày 13/6/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Tháp có các chức năng, nhiệm vụ sau đây:

1. Hoạt động huy động vốn.

2. Hoạt động đầu tư trực tiếp.

3. Hoạt động cho vay.

4. Hoạt động góp vốn thành lập doanh nghiệp.

5. Hoạt động ủy thác và nhận ủy thác.

6. Hoạt động huy động vốn cho ngân sách tỉnh.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân tỉnh giao để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương nhưng không trái với quy định tại Nghị định số 138/2007/NĐ-CP, Nghị định số 37/2013/NĐ-CP, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ và các văn bản pháp luật liên quan.
Gửi ý kiến:
Tiêu đề*
Nội dung*
Upload FileNhap file  Xoa file 
Họ tên*
Địa chỉ*
Địa chỉ Email

Ý kiến bạn đọc: