.::Trang Thông Tin Điện Tử Quỹ Đầu Tư Phát Triển Tỉnh Đồng Tháp::.
Nội dung chi tiết

LÃI SUẤT CHO VAY

1.  Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh

- Mức lãi suất cho vay 6%/năm áp dụng đối với các dự án đầu tư vào lĩnh vực: môi trường, giáo dục, thể dục - thể thao, y tế.

- Mức lãi suất cho vay áp dụng đối với các dự án đầu tư còn lại thuộc đối tượng:

+ Lãi suất cho vay trung hạn: 7,6%/năm.

+ Lãi suất cho vay dài hạn: 8,2%/năm.

- Lãi suất nợ quá hạn tính bằng 150% lãi suất cho vay quy định.

=> Văn bản quy định.

2. Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã

          Lãi suất cho vay 5,13%/năm.

3. Quỹ Bảo lãnh doanh nghiệp nhỏ và vừa và hỗ trợ khởi nghiệp

          - Phí bảo lãnh doanh nghiệp nhỏ và vừa: 0,75%/năm/tổng số nợ bảo lãnh.

          - Lãi suất cho vay hỗ trợ khởi nghiệp: 5%/năm.

          - Lãi suất nợ quá hạn: 150% trên tổng dư nợ quá hạn.

4. Quỹ Phát triển đất tỉnh

          Lãi suất ứng vốn thực hiện bồi thường, tái định cư: 0%.

          Lãi suất ứng vốn đầu tư cơ sở hạ tầng: 0,10%/tháng.

           Lãi suất nợ quá hạn: bằng 150% phí ứng vốn nhà nước.
Gửi ý kiến:
Tiêu đề*
Nội dung*
Upload FileNhap file  Xoa file 
Họ tên*
Địa chỉ*
Địa chỉ Email

Ý kiến bạn đọc: