.::Trang Thông Tin Điện Tử Quỹ Đầu Tư Phát Triển Tỉnh Đồng Tháp::.
Nội dung chi tiết
VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ

1. Quyết định 119 của UBNDT về thành lập Quỹ - Chi tiết

2. Nghị định 138 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động Quỹ - Chi tiết

3. Nghị định 37 của Chính phủ về sửa đổi tổ chức và hoạt động Quỹ - Chi tiết

4. Thông tư 28 của Bộ Tài chính về cơ chế quản lý tài chính Quỹ - Chi tiết

5. Thông tư 209 của Bộ Tài chính về kế toán Quỹ - Chi tiết

6. Thông tư 39 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam về hoạt động cho vay - Chi tiết
Gửi ý kiến:
Tiêu đề*
Nội dung*
Upload FileNhap file  Xoa file 
Họ tên*
Địa chỉ*
Địa chỉ Email

Ý kiến bạn đọc: